บรรทัดคำสั่ง SQL Server

คำสั่งคอมมานต์ไลน์สั่ง SQL Server ให้ทำงาน

net start “SQL Server (MSSQLSERVER)”

ต.ย.

net start MSSQLSERVER

คำสั่งคอมมานต์ไลน์ SQL Server ให้หยุดทำงาน

net stop “SQL Server (MSSQLSERVER)”

ต.ย.

net stop MSSQLSERVER

คำสั่งคอมมานต์ไลน์ SQL Server Agent ให้ทำงาน

net start “SQL Server Agent (MSSQLSERVER)”

ต.ย.

net start SQLSERVERAGENT

คำสั่งคอมมานต์ไลน์ SQL Server Browser ทำงาน

net start “SQL Server Browser”

ต.ย.

net start SQLBrowser

 

ใส่ความเห็น